تصویر درس كارآفريني با رويكرد KAB (سطح مقدماتي)
امورمالی و بازرگانی

كارآفريني با رويكرد  KAB (سطح مقدماتي) شايستگي از حوزه خدمات ،گروه امور مالي و بازرگاني است كه شامل

كارهاي:  شناسايي مفهوم جسارت در كارآفريني، بررسي مسير شغلي كارآفرينانه، بررسي ويژگي ها و شايستگي هاي لازم براي ورود به فرايند كارآفرينانه، شناسايي بنگاه هاي كسب و كار كوچك و متوسط، خلق ايده هاي خوب و شناسايي فرصت كسب و كار مي باشد.