درس‌ها

تصویر درس کارور Photoshop
فناوری اطلاعات

کارور Photoshop از مشاغل حوزه فناوری اطلاعات می باشد و شامل وظایفی از قبیل بکارگیری نرم افزار فتوشاپ، کار با ابزارهای فتوشاپ، کار با پالت لایه ها، ترسیم و نقاشی ، کار با رنگ ، نور و تصاویر، کار با فیلترها، کار با پالت ها و آماده سازی فایل جهت چاپ و نمایش دیجیتال می باشد.

تصویر درس تایپ سریع و ده انگشتی
فناوری اطلاعات

اين شايستگي با نام دوره تايپ سريع يا ده انگشتي جهت همه متقاضياني مفيد خواهد بود كه كار با كامپيوتر در محيط كار يا زندگي روزمره تاثير دارد يا ميخواهند در زمينه شايستگي تايپ سريع يا تايپ ده انگشتي مهارت كسب كنند.

تصویر درس كارآفريني با رويكرد KAB (سطح مقدماتي)
امورمالی و بازرگانی

كارآفريني با رويكرد  KAB (سطح مقدماتي) شايستگي از حوزه خدمات ،گروه امور مالي و بازرگاني است كه شامل

كارهاي:  شناسايي مفهوم جسارت در كارآفريني، بررسي مسير شغلي كارآفرينانه، بررسي ويژگي ها و شايستگي هاي لازم براي ورود به فرايند كارآفرينانه، شناسايي بنگاه هاي كسب و كار كوچك و متوسط، خلق ايده هاي خوب و شناسايي فرصت كسب و كار مي باشد.


تصویر درس پداگوژی-استاد:دکتر یوسفی
خدمات آموزشي

پداگوژي بعنوان يکي از شايستگي هاي مورد نیاز مربیان در ارائه دانش، مهارت و نگرش ، انجام نیازسنجی آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، تهیه برنامه درسي و طرح درس، استفاده از فناوري آموزشي، اجراي آموزش و ارزشیابي آموزشي اطلاق مي گردد.

تصویر درس پداگوژی
خدمات آموزشي
پداگوژي بعنوان يکي از شايستگي هاي مورد نیاز مربیان در ارائه دانش، مهارت و نگرش ، انجام نیازسنجی آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، تهیه برنامه درسي و طرح درس، استفاده از فناوري آموزشي، اجراي آموزش و ارزشیابي آموزشي اطلاق مي گردد.
تصویر درس مشاور تاسیس آموزشگاه
خدمات آموزشي

مشاور تاسیس آموزشگاه شغلی از حوزه مدیریت آموزشی است که وظایفی از قبیل تشریح ساختار و طبقه بندی آموزش در کشور، ماموریت و رسالت سازمان، وضعیت فعلی آموزشگاه ها در منطقه/ شهر/استان، تکالیف و مفاد قانون کار، ضوابط اجرایی، طرح کسب وکار، منابع و استانداردهای آموزشی، روش های آموزشی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آموزشی می باشد.