تصویر درس پداگوژی
خدمات آموزشي
پداگوژي بعنوان يکي از شايستگي هاي مورد نیاز مربیان در ارائه دانش، مهارت و نگرش ، انجام نیازسنجی آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، تهیه برنامه درسي و طرح درس، استفاده از فناوري آموزشي، اجراي آموزش و ارزشیابي آموزشي اطلاق مي گردد.
تصویر درس مشاور تاسیس آموزشگاه
خدمات آموزشي

مشاور تاسیس آموزشگاه شغلی از حوزه مدیریت آموزشی است که وظایفی از قبیل تشریح ساختار و طبقه بندی آموزش در کشور، ماموریت و رسالت سازمان، وضعیت فعلی آموزشگاه ها در منطقه/ شهر/استان، تکالیف و مفاد قانون کار، ضوابط اجرایی، طرح کسب وکار، منابع و استانداردهای آموزشی، روش های آموزشی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آموزشی می باشد.