تصویر درس مشاور تاسیس آموزشگاه
خدمات آموزشي

مشاور تاسیس آموزشگاه شغلی از حوزه مدیریت آموزشی است که وظایفی از قبیل تشریح ساختار و طبقه بندی آموزش در کشور، ماموریت و رسالت سازمان، وضعیت فعلی آموزشگاه ها در منطقه/ شهر/استان، تکالیف و مفاد قانون کار، ضوابط اجرایی، طرح کسب وکار، منابع و استانداردهای آموزشی، روش های آموزشی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آموزشی می باشد.